Pensioenopbouw met (extra) bescherming

Met het gewone VAPZ focus je op de essentie, namelijk: pensioenopbouw. Binnen de vastgestelde minimum- en maximumgrenzen bepaal je jaarlijks zelf wanneer en hoeveel je wenst te sparen en of je kiest voor financiële bescherming dankzij een overlijdensdekking.

Een sociaal VAPZ biedt naast de opbouw van een aanvullend pensioen nog enkele bijkomende dekkingen (solidariteitswaarborgen). Zo geniet je extra bescherming in vergelijking met een gewoon VAPZ. Denk in dit verband aan een tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust. Het sociale luik wordt gefinancierd door een afhouding van 10% van de betaalde bijdragen. De overige 90% wordt net zoals in het gewone VAPZ aangewend voor de opbouw van je persoonlijke aanvullende pensioenkapitaal.

Fiscale voordelen

Belastingvermindering gewoon VAPZ

Als gevestigde zelfstandige – wanneer je dus meer dan drie volledige kalenderjaren actief bent als zelfstandige – kun je jaarlijks tot 8,17% van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien storten voor het VAPZ. Dat bedrag kan je aftrekken als beroepskost, waardoor je minder belastingen en sociale bijdragen zal moeten betalen. De maximumpremie voor het gewone VAPZ wordt evenwel beperkt tot een absolute bovengrens van 3.187,04 euro. Als ondergrens geldt een forfaitair bedrag van 100 euro.

Belastingvermindering sociaal VAPZ

Voor een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, met als absolute bovengrens van 3.666,85 euro. De fiscaal aftrekbare maximumbijdrage ligt bij een sociaal VAPZ dus 15% hoger dan bij een gewoon VAPZ, waardoor je van een nog groter fiscaal voordeel geniet. De forfaitaire ondergrens bedraagt 111,12 euro.

Het voordeel van een sociaal VAPZ is dat je ook verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.